Yükleniyor...

Ana sayfa / Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

ZİYARETÇİ / KULLANICI AYDINLATMA METNİ

Arı Aks Oto Cam Limited Sirketi ("Arı Aks Oto Cam", olarak bundan sonra Arı Aks Oto Cam olarak anılacaktır) kişisel verilerinizin güvenliğini hassasiyetle sağlamaktadır. Veri Sorumlusu olarak www.ariaksotocam.com adresleri üzerinden kaydolan kullanıcılarının ve iletişim kanallarını kullanarak iletişim bilgilerini paylaşan ziyaretçilerinin bir takım kişisel bilgilerini işlemek üzere almaktadır.

İşlemiş olduğu kişisel veriler bakımından kişisel verileri işlenen Arı Aks Oto Cam ziyaretçi ve kullanıcılarına ("İlgili Kişiler") karşı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında "veri sorumlusu" sıfatını taşımaktadır. Bu bağlamda Arı Aks Oto Cam, KVKK'nın öngördüğü ilkeler ışığında kişisel verilerinizin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, kişisel verileri işlenen kişinin ("İlgili Kişi") aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanması hususunda büyük bir özenle hareket etmektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile amaçlanan KVKK uyarınca Arı Aks Oto Cam üzerinden veri işleme faaliyetleri hakkında İlgili Kişilerin aydınlatılmasıdır.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları Kişisel verileriniz aşağıdaki sayılan amaçlar doğrultusunda, Kanunda belirtilen ilkelere uygun olarak işlenecektir:

Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin İş Ortağı/Tedarikçi/Ziyaretçi/Çalışan/Müşteri ilişkilerinin ve iletişiminin kurulabilmesi amacıyla, Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere sunabilmek ya da bilgi vermek amacıyla, Müşteri ve/veya Kullanıcılara ilişkin veri tabanlarının oluşturulması, Yazılı, sözlü veya elektronik ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek amacıyla, İş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini ve idari operasyonların yürütülmesi amacıyla, Kişisel Verilerin Aktarımı Arı Aks Oto Cam, kişisel verilerinizi yalnızca işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak 3. kişilere aktarmaktadır.

Arı Aks Oto Cam, kişisel verilerinizi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı iş ortaklıklarına ya da iştiraklerine, destek hizmeti verilen veya destek hizmeti alınan yurt içi - yurt dışı üçüncü kişilere, veri işleme faaliyetlerinde bize destek sunan hosting, bulut ve hizmet sunucularına, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ticari faaliyetlerinin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, KVKK'da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kamu kurum ve kuruluşlarına, ticari elektronik ileti onayı verilmesi halinde tanıtım ve reklam yapılabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısına açık rızanız ya da KVKK'da öngörülmüş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Arı Aks Oto Cam tarafından verilen hizmet veya ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, www.ariaksotocam.com adresleri üzerinden kayıt ol ekranı üzerinden doldurulan bilgiler ile oluşturulan kullanıcı hesabı üzerinden girdiğiniz tüm bilgileriniz (fatura, adres, şirket bilgileri örnek olmak üzere) , sitelerinde iletişim kanallarını kullanarak verdiğiniz kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Arı Aks Oto Cam, kişisel verilerinizi KVKK'nın 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca açık rızanız doğrultusunda işleyecektir. Ancak KVKK'nın 5. maddesinin 2. fıkrası altında düzenlenmiş olan "kanunda açıkça öngörülmesi", "sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması", "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması", "ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması", "bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için" ve "veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hallerinde açık rızanız olmaksızın kişisel verileriniz işlenebilecektir.

İlgili Kişinin Hakları

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca İlgili Kişi,Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle, imzalayarak şirketimize ücretsiz olarak iletebilirsiniz:

(1) Islak imzalı bir nüshasının bizzat elden, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya noter aracılığı ile Arı Aks Oto Cam Limited Sirketi 'ye hitaben Zuhuratbaba, Bestekar Rakim El Kutlu Sk. no:2 D:2c, 34147 Bakırköy / İstanbul adresine iletilmesi,

(2) Şirketimiz sisteminde bulunan elektronik posta adresinizin kullanılmak suretiyle e-posta konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi" yazılması ve iletisim@ariaksotocam.com adresine gönderilmesi,

Söz konusu talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Arı Aks Oto Cam taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.